Регистър на удостоверенията за проведено обучение

Регистърът на удостоверенията за проведено обучение в българските неделни училища в чужбина се поддържа от Министерството на образованието и науката в съответствие с чл. 4 ал. 4 от Постановление № 334 на МС от 8.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина. Настоящият регистър съдържа информация за издадените удостоверения за проведено обучение и сканирани копия на удостоверенията.

На основание ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 на МС от 8.12.2011 г., българските неделни училища в чужбина осигуряват завършване на обучение по български език и литература, по история и по география на България за определен клас, без придобиване на степен на образование.

ВХОДhttp://rnu.mon.bg

Удостоверение за проведено обучение се издава на ученици, които са изучавали български език и литература, история и цивилизация и география и икономика (или частта от тях, която се отнася до историята и географията на България) по учебни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

Удостоверението е формуляр и съдържа следните реквизити: наименование на министерството; наименование на дипломатическото представителство на Република България; наименование на организацията на българите, живеещи извън Република България, регистрирана съгласно законодателството на съответната държава за извършване на образователно-културна дейност, или на българската православна църковна община; местонахождение; наименование и местонахождение на училището, провело обучението; наименование на документа, регистрационен номер и дата на издаване; трите имена на ученика, ЕГН или друг идентификационен номер, дата на раждане, месторождение; учебната година, през която е завършено обучението; наименования на учебните предмети и класа, за който е проведено обучението; резултати от обучението; оценки с думи и цифри, хорариум; име, фамилия и подписи на учителите, провели обучението, на представляващия организацията на българите или на представляващия българската православна църковна община, на училищния ръководител в случаите, когато училището е вписано в Списъка на българските неделни училища в чужбина; печат на организацията на българите или на българската православна църковна община.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes