Правилник

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 С този правилник се определят структурата, функциите, правата и задълженията на учители, родители и ученици в Българското училище в Никозия ”Кирил и Методий”.

Чл.2 Съгласно Постановление на министерски съвет №90 от 29 май 2018 година (вижте тук за изменения от 2020 година). Българското училище “Кирил и Методий” в Никозия е включено в Списъка на българските училища в чужбина за учебната 2021/2022 (под номер 155), който можете да видите като кликнете тук (Заповед № РД09-1024/29.04.2021 г.).

Чл. 3 Училището е към местно юридическо лице: фондация Български културен център „Кирил и Методий“, която е регистрирана в Република Кипър с Регистрационен  №292 по силата на Закона за сдруженията и институциите от 1972 г. като ИНСТИТУЦИЯ с идеална цел .

Чл.4 Българското училище в гр .Никозия е образователна структура от 1 до 12 клас включително и осигурява обучение по следните учебни предмети: Български език, Българска история, Българска география и българска култура (пеене, народни танци, театрална школа и арт работилница). При желание от родителите и/или членове на общността се организират и курсове по гръцки, английски и математика.

Чл.5 Обучението в училището се осъществява по утвърдени от МОН учебни планове и програми. Обучението се извършва на книжовен български език.

Чл. 6 Училището се финансира частично по Постановление №90, от спонсори и учебни такси, утвърдени от управителния орган на организацията.

Чл.7 (1) В училището се приемат за обучение деца, български граждани, постоянно или временно пребиваващи в Република Кипър, а също така и деца от друга национална принадлежност.

(2) В училището се приемат за дистанционно обучение и деца от други държави по света, които живеят в градове или села, в които няма открито училище по Постановление №90.

(3) Приемането и записването на ученици в дневна присъствена и дистанционна форма на обучение се извършва въз основа на следните документи, изпратени по електронен път на адрес: [email protected] 

В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА и ПЪРВИ КЛАС:

  1. Заявление от родителя (настойника) (линк към Заявлението); 
  2. Акт за раждане или международен паспорт (копие);
  3. Документ за платена първа вноска или цялата такса (платежно нареждане);

От ВТОРИ до ДВАНАДЕСЕТИ :

  1. Заявление от родителя (настойника) (линк към Заявлението);
  2. Удостоверение за завършен клас/степен (копие), издадено от българско училище;
  3. Акт за раждане или международен паспорт (копие);
  4. Документ за платена първа вноска или цялата такса (платежно нареждане);

Чл.8 Учебните занятия се провеждат в сградата на Ликео Палуриотиса и в сграда в стара Никозия на улица ул.”Тисеос” 61 (кликнете тук, за да видите адреса в Гугъл Мапс). 

ГЛАВА ВТОРА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Чл.9 (1) Училището организира присъствена, смесена и дистанционна форма на обучение.

(2) За откриване на група за обучение са нужни поне 3 (трима) ученици.

(3) Когато не може да се сформира група за обучение, училището предлага индивидуална форма на обучение в електронна среда от разстояние (дистанционно обучение с достъп до електронна платформа на училището с обучителни ресурси – learn.bgculturalcenter.org) и видеоконферентна връзка с учител.

Чл.10 Обучението се организира и провежда съгласно училищния учебен план според изискванията на МОН.

(1) Занятията се провеждат през седмицата по график (публикуван тук), изготвен в началото на всеки учебен срок.

(3) Графикът се публикува на сайта на организацията (линк към графика). Всеки родител и ученик се запознават с него от сайта на организацията.

(4) В началото на учебната година се дава достъп на всеки ученик до образователната платформа на училището (learn.bgculturalcenter.org). Платформата съдържа образователни ресурси и информация за взетия материал за всяка седмица, домашна работа, видеа, тестове и други интерактивни образователни задачи. Родителите се насърчават да помагат на по-малките ученици в ползването на платформата. 

(5) Когато отсъстват, учениците се информират за взетото учебно съдържание и домашните задания от своите съученици и от ресурсите, качени в електронната платформа на училището (learn.bgculturalcenter.org). Те наваксват пропуснатото сами, като изпълняват упражненията, сами или с чужда помощ. 

(6) Домашните работи са задължителни. При 50% ненаписани домашни работи не се признава учебната година. При затруднение, поради обективни причини, родителите са длъжни да оведомят учителя.

Чл. 10 (1) Училището организира обучение и за ученици, които не владеят български език като първи/роден. Тези ученици се обучават със собствени електронни ресурси по методика за български език като втори/чужд по Обща европейска езикова рамка и по програма, одобрена от МОН.

(2) Училището е официален изпитен център в Кипър на ECL Consortium (за повече информация, вижте тук: https://eclexam.eu/bulgarian/), който сертифицира познанията и издава признат от университетите документ за владеене на български език по Общата Европейска езикова рамка. Училището предлага на своите ученици подготовка и провеждане на изпита.

Чл.11.  Записалите се в присъствена форма на обучение ученици трябва да са пред входа на училището 10 минути преди началото на учебните занятия.

Начален курс: с придружител, който да изчака отварянето на вратата и започването на учебните занятия.

Среден и горен курс: при закъснение учениците се обаждат на мобилния телефон на учителя, за да им се отвори вратата.

Чл. 12 В извънредна епидимиологична обстановка родителите не се допускат вътре в учебните стаи.

Чл.13 След края на занятията учениците се посрещат от родителите пред вратата на училището.

(1) Ако родител закъснява, предупреждава учителя и упълномощава лице (писмено или устно), което да вземе детето му.

(2) Родителите на ученици, които се прибират сами след учебните занятия, уведомяват писмено учителя.

(3) Дете, което не е прибрано, остава под грижата на дежурния учител до идване на родителя.

(4) Заниманията с дежурния учител се фактурират 5 евро на учебен час.

(5) Във и извън сградата на училището учителите не носят отговорност за деца, предадени на техните родители.

ТРЕТА ГЛАВА
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Чл.13 Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите за външно оценяване от 2021 година се определят въз основа на инструкции от МОН и указания от училищния ръководител. 

Чл.14 Организацията по отделните учебни предмети, формите за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците, начините за формиране на срочна и годишна оценка, както и условията за провеждане на обучение се определят от училищния ръководител.

Чл.15 За ученици, застрашени от изоставане при усвояването на учебното съдържание, при желание от страна на родителите, училището създава допълнителни образователни възможности, като организира и провежда допълнителна работа с учениците.

Чл.16 В учебно време в училището се осъществява дежурство и контрол от Административния директор, чиито задължения са регламентирани в длъжностната му характеристика. 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Раздел I
УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ

Чл.17 Учителят и помощник-учителят има следните права:

1. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;

2. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения;

3. да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището;

4. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения;

Чл.18 Учителят има следните задължения:

1. да изпълнява задълженията, включени в договора му и длъжностната му характеристика;

2. да преподава учебния предмет на книжовен български език, да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми;

3. да води системно установената училищна документация, свързана с работата му като учител, възпитател и групов отговорник;

4. да се явявя на работа 10 минути преди започване на учебните занятия;

5. да поддържа и отговаря за състоянието на поверената му материално-техническа и учебна база;

6. да уведомява своевременно директора при свое отсъствие за осигуряване на заместник, с оглед недопускане на свободни часове;

7. да участва в работата на Педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;

8. да спазва професионалната етика и работи системно за утвърждаване авторитета на училището;

9. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи контрол;

10. да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището;

11. да поддържа и повишава професионалната си квалификация;

12. да информира писмено чрез имейл и на индивидуални срещи родителите/настойниците за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда. Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в удобно за двете страни време.

13. да не провежда разговори в час по телефона, несвързани с училищната дейност;

14. да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън него – при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици;

15. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;

16. да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

17. учителят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху него;

18. учителят няма право да предоставя образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси;

Чл.19 Учителят има следните допълнителни задължения:

(1)  да следи за успеха и развитието на учениците от съответната група/клас в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;

(2) да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;

(3) своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник;

(4) да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед на развитие на заложбите му;

(5) да организира и да провежда родителски срещи;

(6) да работи за развитието на групата като общност;

(7) да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник;

(8) да уведомява писмено родителя за извършеното от ученика нарушение и за наложено на ученика наказание и мерки;

(9) да уведомява класа за наложено наказание и мерки;

(10) да води редовно учебната присъствената книга/електронния дневник. За допуснатите отсъствия учителят  своевременно уведомява писмено чрез имейл родителя или настойника на ученика. Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в присъствената книга/електронният дневник на класа и веднъж месечно се уведомява родителят.

(11) По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси. Учителят не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

(12) Администраторът на училището номерира и съхранява медицинските документи и извинителни бележки от родителя до приключване на учебната година.

Чл.20 Административният директор идва 30 минути преди началото на учебните занятия и има  допълнителни задължения да дежури по време на междучасията като не допуска:

(1) тичане, вдигане на шум в двора на училището, газенето на тревните площи и градинки, късане на цветя;

(2) напускането на сградата и района на училището без разрешение;

(3) игра и разхождането извън двора на училището (единствено позволено за тази цел място е вътрешния двор между двете сгради);

(4) ученици да пребивават в двора на училището след започването на часовете;

(5) разпространяването и излагането по стените на училището на материали без разрешение на училищното ръководство;

(6) пребиваването на родителите в учебните стаи на училището и ползването на сервизни помещения от тях според изискванията в епидемиологична обстановка;

(7) да отразява ежедневно констатираните нарушения в тетрадка за дежурство и установявя виновните.

Раздел II
УЧЕНИЦИ

Чл.21 Ученикът има следните права:

(1) да избира предмети и дейности, предвидени в училищния учебен план;

(2) да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина – при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване;

(3) да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;

(4) да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от училищния ръководител на училището за развитие на интересите и способностите си;

(5) да участва в класни, извънкласни и извънучилищни дейности;

(6) да бъде поощряван за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност с морални и материални награди:

1. Похвала от учителя и училищния ръководител.

2. Грамота и/или материална награда.

(8) да дава мнения и предложения пред ръководството на училището по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;

(9) да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.

Чл.22 Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

1. при представяне на медицинска бележка или официален документ от спортен клуб или обществени институции;

2. до 5 дни в една учебна година с предварително писмено уведомление чрез имейл от родителя до класния ръководител;

3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на училищния ръководител на училището въз основа на предварително подадена писмена молба от родителя;

4. При допуснати над 15 дни отсъствия, учебната година не се признава за завършена. На ученика се дава възможност да посещава допълнителни платени учебни занятия с учител или самообучение чрез видеоуроци и интерактивни задания на електронната платформа на училището за наваксване с изпуснатия материал (https://learn.bgculturalcenter.org/moodle/my/).

Чл.23 Ученикът има следните задължения:

(1) да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;

(2) да не отсъства от учебните часове – присъствени и във виртуална класна стая, без уважителна причина;

(2.1) при отсъствие учениците се информират за преподаденото учебно съдържание и домашните работи от своите съученици и/или от електронната платформа на училището. Те наваксват пропуснатото сами, като гледат видеоуроците и се запознават с електронните ресурси, качени на платформата на училището. 

(3) да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите ученици, учителите, възпитателите, служителите и ръководството на училището, както и да не прилага физическо и психическо насилие;

(4) да влиза навреме в учебните часове, съобразно пропусквателния режим;

(5) да идва подготвен за съответния час, като е осигурил учебни и учебно-технически пособия;

(6) да не напуска самоволно училище през учебно време;

(7) да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;

(8) да не нарушава общоприетите норми и правила на обществени места;

(9) да не подсказва и преписва по време на изпитвания и изпити;

(10) да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;

(11) да не носи материали и други предмети, които са източник на повишена опасност за живота и здравето на ученици, учители и служители;

(12) да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището; нанесените щети на училищно имущество се възстановяват от извършителите. При неустановяване на извършителите, щетите се поемат от класа. След края на учебните занятия, учениците трябва да оставят класните стаи чисти и подредени.

(13) да изпълнява задълженията си като дежурен ученик в класната стая, като отговаря за хигиената и опазването на материално техническата база, почиства черната и бялата дъски, докладва отсъстващите за часа ученици и уведомява дежурния учител и класния ръководител за констатирани нарушения.

(14) загубен учебник се заплаща 15 евро, загубена учебна тетрадка – 5 евро.

(15) При отсъствие по здравословни причини ученикът е длъжен да представи на учителя документ (напр. медицинска бележка) в деня на завръщането си в училище.

Неизпълнението на задълженията, предвидени в правилника за дейността на училището, е нарушение на училищната дисциплина.

Чл.24 (1). а неизпълнение на задълженията си, определени с правилника на училището, ученикът се наказва с:

– НАКАЗАНИЯ:

1. забележка от учител

2. забележка от училищния ръководител, по предложение на учител

3. забележка от Педагогическия съвет

– МЕРКИ:

(1) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

(2) Ученикът може да бъде отстранен от училището при тежки или системни нарушения на задълженията и при:

1. доказана кражба

2. психическо или физическо насилие над съученици

3. фалшифициране на документи

Чл.25 (1) За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.

(2) Наказанията и мерките са срочни.

(3) Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

(4) Ученик отсъствал повече от 10 учебни дни, независимо от причината, ще бъде лишен от правото да получи свидетелство за завършен клас, освен ако:

(4.1) с решение на училищният ръководител се реши да бъде дадена допълнителна възможност за вземане на  пропуснатия материал чрез платени допълнителни часове с учител или самостоятелна работа в електронната платформата на училището (learn.bgculturalcenter.org).

Чл.26 Наказанията по чл.21 ал.1 могат да се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия, както следва :

1. Забележка от учител (при отсъствие от 3 учебни дни)

2. Забележка от директора, по предложение на учител (при отсъствие от 5 учебни дни)

3. Забележка от Педагогическия съвет (при отсъствие от 8 учебни дни)

4. Преместване от присъствена в самостоятелна форма на обучение – за ученици навършили 16 годишна възраст (отсъствия над 15 дни)

Чл.27 (1)  В заповедта на директора за налагане наказанията и мерките се посочват видът на наказанията и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им.

Раздел III
РОДИТЕЛИ

Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

Чл.28 Родителите имат следните права:

1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;

2. да се срещат с учителите в удобно за двете страни време;

3. да участват в родителските срещи;

4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;

Чл.29 Родителите имат следните задължения:

1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

2. да информират предварително учителя за отсъствие на ученика от учебни занятия

3. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на ученика;

4. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;

5. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

6. да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от учител или директора.

Чл. 30 Родителите не се допускат в сградата и стаите на училището и без разрешение, те не могат да ползват сервизните помещения.

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes