Правилник

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1 С този правилник се определят структурата, функциите, правата и задълженията на учители, родители и ученици в двете училища в Кипър, които са към нашата организация,а именно:

 

 • Българското училище в Никозия”Кирил и Методий”
 • Българското училище в Лимасол”Кирил и Методий”

Чл.2 Въз основа на Постановление № 334 от 8 декември 2011 година, Българското училище в Никозия e включено в Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2013-2014.

Чл. 3 Училището е към местно юридическо лице: фондация Български културен център Кирил и Методий, която е регистрирана в Република Кипър с Регистрационен N 292 по силата на Закона за сдруженията и институциите от 1972 г. като ИНСТИТУЦИЯ с идеална цел .

Чл.4 Българското училище в гр .Никозия е образователна структура от 1 до 12 клас включително и осигурява обучение по следните учебни предмети: български език, българска история , българска география и българска култура(пеене, народни танци, театрална школа и арт работилница). Организират се и курсове по гръцки, английски и математика.

Чл.5 Обучението в училището се осъществява по утвърдени от МОН учебни планове и програми.Обучението се извършва на книжовен български език.

Чл. 6 Училището се финансира частично по ПМС 334 от 08.12.2012г., от спонсори и учебни такси, утвърдени от изпълнителния директор на организацията.

Чл.7 (1) В училището се приемат за обучение деца, български граждани, постоянно или временно пребиваващи в Република Кипър, а така също и деца от друга национална принадлежност.

(2) Приемането и записването на ученици в дневна присъствена форма на обучение се извършва въз основа на следните документи:

В ПОДГОТВИТЕЛНА група:

 1. Заявление от родителя (настойника);
 2. Акт за раждане или международен паспорт( копие);
 3. Документ за платена такса;

В ПЪРВИ клас:Заявление от родителя (настойника);

 1. Удостоверение за завършен подготвителен клас / група(в българско или гръцко училище) или Удостоверение за завършен първи клас в гръцко училище;
 2. Акт за раждане или международен паспорт( копие).
 3. Документ за платена такса
 4. Документ,  че е записано в гръцко или английско училище (ново изискване)

От ВТОРИ до ДВАНАДЕСЕТИ :

 1. Заявление от родителя (настойника);
 2. Удостоверение за завършен клас/степен (копие), издадено от българско училище;
 3. Акт за раждане или международен паспорт( копие);
 4. Документ за дарение или за платена такса;
 5. Документ, че е записано в гръцко или английско училище(ново изискване)

 

Чл.(8)Учебните занятия се провеждат в сградата на  Ликео Палюриотиса и в сградата на офиса, в интерактивната учебна стая на ул.”Тисеос” 61

ГЛАВА ВТОРА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Чл.9 (1) Училището организира дневна и индивидуална  форми на обучение.

(2) В дневна форма на обучение учениците се организират в групи, а за останалите форми обучението се организира за отделен ученик.

(3) За откриване на паралелка са нужни поне 5 ученици.

Чл.10 Обучението се организира и провежда съгласно училищния учебен план.

(1) Занятията се провеждат през седмицата по график, изработен в началото на учебната година.

(2)Графикът се дава на учениците и се публикува на сайта на организацията.

(3)При отсъствие учениците се информират за взетия материал и домашните работи от своите съученици.

(4)Те наваксват пропуснатото сами или с чужда помощ. Домашните работи са задължителни.

Чл.11.  Учениците трябва да са пред входа на училището 10 минути преди началото на учебните занятия.

Начален курс: с придружител, който да изчака отварянето на вратата и започването на учебните занятия.

Среден и горен курс: при закъснение учениците се обаждат на мобилния телефон на учителя, за да им се отвори вратата.

Чл.12 След края на занятията учениците се посрещат от родителите пред вратата на училището.

(1)Ако родител закъснява, предупреждава учителя и упълномощава лице, което да вземе детето му.

(2)Родителите на ученици, които се прибират сами след учебните занятия, уведомяват писмено учителя.

(3)Дете, което не е прибрано, остава под грижата на дежурния учител до идване на родителя .

(4)Заниманията с дежурния учител се фактурират 5 евро на учебен час.

(5)Във и извън сградата на училището учителите не носят отговорност за деца, предадени на техните родители.

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Чл.13 Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите за външно оценяване се определят със заповед на изпълнителния директор.

Чл.14 Организацията по отделните учебни предмети, формите за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците, начините за формиране на срочна и годишна оценка, както и условията за провеждане на обучение се определят със заповед на директора.

Чл.15 За ученици, застрашени от изоставяне, при желание от страна на родителите, училището създава допълнителни образователни възможности, като организира и провежда допълнителна работа с учениците през ваканцията.

Забележка:Допълнителната работа с учениците се заплаща отделно.

Чл.16 В учебно време в училището се осъществява дежурство от учители по график, приет от Педагогически съвет и утвърден от директора, а по класове се организира дежурство на ученици. Задълженията на дежурните учители се регламентират с правилника за вътрешния ред.

ГЛАВА ТРЕТА
УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Раздел I
УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ

Чл.17 Учителят има следните права:

1. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;

2. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения;

3. да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището;

4. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения;

Чл.18 Учителят има следните задължения:

1. да изпълнява задълженията, включени в длъжностната му характеристика;

2. да преподава учебния предмет на книжовен български език,  да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми;

3. да води системно установената училищна документация, свързана с работата му като учител, възпитател и групов отговорник;

4. да се явявя на работа 10 минути преди започване на учебните занятия;

5. да поддържа и отговаря за състоянието на поверената му материално-техническа и учебна база;

6. да уведомява своевременно директора при отсъствие за осигуряване на заместник, с оглед недопускане на свободни часове;

7. да участва в работата на Педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;

8. да спазва професионалната етика и работи системно за утвърждаване авторитета на училището

9. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол;

10.да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището;

11. да поддържа и повишава професионалната си квалификация;

12. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите/настойниците за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда. Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в  удобно за двете страни време.

13. да не ползва мобилен телефон по време на час;

14. да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището както и извън него – при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици;

15. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;

16. да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

17. учителят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху него.

18. учителят нямат право да предоставя образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.

Чл.19 Учителят има следните допълнителни задължения:

(1). да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;

(2). да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;

(3). своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник;

(4). да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед на развитие на заложбите му;

(5). В края на всяка учебна година  изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис.

(6). да организира и да провежда родителски срещи;

(7). да работи за развитието на групата като общност;

(8). да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник ;

(9). да уведомява писмено  родителя за извършеното от ученика нарушение и за наложено на ученика наказание и мерки.

(10). да уведомява класа за наложено наказание и мерки

(11). да води редовно и да съхранява учебната присъствената книга. За допуснатите отсъствия класният ръководител своевременно писмено уведомява родителя или настойника на ученика. Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в присъствената книга на класа и веднъж месечно се уведомява родителят писмено срещу подпис.

(12). По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси. Учителят не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

(13). Администраторът на училището номерира и съхранява медицинските документи и извинителни бележки от родителя до приключване на учебната година.

Чл.20 Дежурният учител идва 20 минути преди началото на учебните занятия и има  допълнителни задължения  да дежури по време на междучасията като не допуска:

(1)тичане , вдигане на шум в двора на училището, газенето на тревните площи и градинки, късане на цветя

(2)напускането на  сградата и района на училището без разрешение

(3)игра и разхождането извън  двора на училището.( Единствено позволено за тази цел място е        вътрешния двор между двете сгради;)

(4) ученици да пребивават в двора на училището след започването на часовете;

(5) разпространяването и излагането по стените на училището  на материали без разрешение на                 училищното ръководство.

(6) пребиваването на родители в двора и сградата на училището, ползване на сервизни помещения от тях

(7) да отразява ежедневно констатираните нарушения в тетрадка за дежурство и установявя виновните.

Раздел II
УЧЕНИЦИ

Чл.21 Ученикът има следните права :

(1). да избира предмети и дейности, предвидени в училищния учебен план

(2). да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина – при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване;

(3). да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;

(4). да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора на училището за развитие на интересите и способностите си;

(5). да участва в класни, извънкласни и извънучилищни дейности

(6). да бъде поощряван за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност с морални и материални награди:

1. Похвала от учителя и директора

2. Грамота и/или материална награда

(8). да дава мнения и предложения пред ръководството на училището по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;

(9). да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.

Чл.22 Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

1. при представяне на медицинска бележка или официален документ от спортен клуб или обществени институции.

2. до 5 дни в една учебна година с предварително писмено уведомление от родителя до класния ръководител;

3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на предварително подадена писмена молба от родителя.

Чл.23 Ученикът има следните задължения:

(1). да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;

(2). да не отсъства от учебните часове без уважителна причина – за присъствените форми на обучение;

(2.1)При отсъствие учениците се информират за взетия материал и домашните работи от своите съученици. Те наваксват пропуснатото сами или с чужда помощ.

(3). да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите ученици, учителите, възпитателите, служителите и ръководството на училището, както и да не прилага физическо и психическо насилие;

(4). да влиза навреме в учебните часове, съобразно пропусквателния режим;

(5). да идва подготвен за съответния час, като е осигурил учебни и учебно-технически пособия и спортен екип за народните танци

(6). да не напуска самоволно училище през учебно време

(7). да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;

(8). да не нарушава общоприетите норми и правила на обществени места;

(9). да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час и да не носи такива по време на провеждане на изпит;

(10). да не подсказва и преписва по време на изпитвания и изпити

(11). да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;

(12). да не носи  материали и други предмети, които са източник на повишена опасност за живота и здравето на ученици, учители и служители;

(13). да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището; нанесените щети на училищно имущество се възстановяват от извършителите. При неустановяване на извършителите, щетите се поемат от класа; След края на учебните занятия, учениците трябва да оставят класните стаи чисти и подредени.

(14). да изпълнява задълженията си като дежурен ученик в класната стая, като отговаря за хигиената и опазването на материално техническата база, почиства черната и бялата дъски, докладва отсъстващите за часа ученици и уведомява дежурния учител и класния ръководител за констатирани нарушения.

(15) Загубен учебник се заплаща 15 евро, загубена учебна тетрадка – 5 евро.

(16). При отсъствие по здравословни причини ученикът е длъжен да представи на учителя с документ в деня на завръщането си в училище.

Неизпълнението на задълженията, предвидени в правилника за дейността на училището, е нарушение на училищната дисциплина.

Чл.24 (1).За неизпълнение на задълженията си, определени с правилника на училището, ученикът се наказва с:

– НАКАЗАНИЯ

1. забележка от учител

2. забележка от директора, по предложение на учител

3. забележка от Педагогическия съвет

– МЕРКИ.

(1).Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час

(2). Ученикът може да бъде отстранен при тежки или системни нарушения на задълженията и при:

1. доказана кражба

2. психическо или физическо насилие над съученици

3. фалшифициране на документи

Чл.25 (1).За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание

(2). Наказанията и мерките са срочни:

(3). Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие

(4)Ученик отсъствал повече от 1 месец от училище (5 учебни дни -) , независимо от причината, ще      бъде     лишен от правото да получи свидетелство за завършен клас, освен ако:

(4.1.)с решение на учителския съвет се реши да бъде дадена допълнителна възможност за вземане    на  пропуснатия материал в допълнително време и заплащане.

Чл.26 Наказанията по чл.21 ал.1 могат да се налагат и за допуснати неизвинени      отсъствия, както следва :

1. Забележка от учител (до 5 неизвинени отсъствия)

2. Забележка от директора, по предложение на учител(до 10 неизвинени отсъствия)

3. Забележка от Педагогическия съвет (до 15 неизвинени отсъствия)

4. Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение – за ученици навършили 16 годишна възраст(над 20 неизвинени отсъствия)

Чл.27 (1).  В заповедта на директора за налагане наказанията и мерките се посочват видът на наказанията и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им.

Раздел III
РОДИТЕЛИ

Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

Чл.28 Родителите имат следните права:

1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им , за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;

2. да се срещат с учителите в  удобно за двете страни време;

3. да участват в родителските срещи;

4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;

Чл.29 Родителите имат следните задължения:

1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

2. да информират предварително учителя за отсъствие на ученика от учебни занятия

3. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на ученика;

4. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;

5. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

6. да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от учител или директора.

Чл. 30 Родителите не се допускат в сградата и двора на училището без разрешение, те не могат да ползват сервизните помещения.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes