Обучение

230 wide

Всички ученици имат достъп до електронната платформа на училището („БГ училището в чужбина“), за да използват качените от учителите ресурси (видеоуроци, презентации, филми и др.), да решават тестове за текуща проверка и получават оценка за знания си, да качват свои проекти или да  предават домашни работи и т.н.

Обучението се провежда в две форми: присъствена и неприсъствена (дистанционна).

Учениците могат да променят формата на обучението си в началото на всяка учебна година.  Промяна на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава от присъствена  в неприсъствена (индивидуална или в самостоятелна) форма  на обучение.

Присъствена форма на обучение 

При присъствената форма обучението се провежда по седмичен график в малки групи (5 – 12 деца) в Ликео Палюриотиса и в мултимедийния кабинет за интерактивно обучение в офиса на училището на ул. Тесеос №61 в Никозия.

Дистанционно  обучение (e-learning): индивидуална или самостоятелна форма да изберете?

Дистанционното обучение се провежда чрез  електронната интерактивна платформа на училището и виртуална класна стая като инструмент към нея. Необходимо е учениците да имат достъп до компютър с интернет, камера и микрофон за аудио и видео връзка с учител.

За кого е подходяща индивидуалната форма на обучение?

Организира се за ученици:

  •  които нямат достъп до българско училище в чужбина,  поради отдалеченост , липса на транспорт или заетост на родителите;
  •  които по семейни причини желаят да завършат два класа за една година или когато са изпуснали учебни години, защото  не са  посещавали българско училище в чужбина;
  • които искат да учат в удобно и подходящо за тях време и  темпо;
  •  които имат здравословни причини и не могат да посещават училище;

Как ще учим?

Учителят и ученикът  ще изготвят заедно индивидуален план .  Обучението ще се провежда дистанционно чрез електроната платформа на училището и чрез виртуална среща онлайн. Учителят ще качва на платформата видеоуроци, тестове за проверка на знанията, а ученикът ще ги решава онлайн и ще получава обяснения, когато греши чрез чат форума или по електронната  поща. Ученикът ще качва своите домашни и проекти на платформата.

Важно е! Естествено ще има и учебни занятия, както и изпити или текущи проверки, ако това е предвидено в индивидуалния учебен план, утвърден от директора на училището.

В кои случаи най-подходяща е самостоятелната форма на обучение ?

Изберете този начин на учене:

  • ако имате здравословни причини и не  можете да се обучавате в дневна присъствена форма на обучение;
  • ако сте  навършили 16-годишна възраст  и искате да се  подготвите самостоятелно, за да се явите на изпит, съгласно адаптираните от МОН учебни програми за българи зад граница;

Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes